Chełmski Cement

Skład budowlany w Chełmie powstał w 1994 roku. Zaopatruje naszych Klientów w najwyższej jakości materiały budowlane do budowy domu: cement, kruszywa, systemy dociepleń budynków, kostkę brukową, płyty tarasowe, cegły klinkierowe i

PROWADZI KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Skład w Hrubieszowie

Nasza filia, która dostarcza materiały budowlane mieszkańcom Hrubieszowa.

Chełmski Cement - Zamość

Chełmski Cement również posiada skład budowlany w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej

Skład w Zamościu

Nasz skład budowlany w Zamościu przy ulicy Szczebrzeskiej.

Skład w Chełmie

Chełmski Cement Chełm. Siedziba firmy przy ul. Fabrczynej 3. Niedaleko Cementowni Chełm.

Skład w Hrubieszowie

Skład budowlany Chełmskiego Cementu w Hrubieszowie.

Siedziba firmy w Chełmie

Szybki Kontakt do Nas

6 + 8 =

ZAPOZNAJ SIĘ Z Z ZASADMI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CHEŁMSKI CEMENT Sp. z o.o.

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO), przedstawiamy poniżej informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Chełmski Cement Sp. z o.o. z siedzibą w Chełmie, ul. Fabryczna 3, NIP 563 00 15 945  KRS 0000051898, tel 82 56 46 464, chelmskicement@cemex.com
2. Dlaczego Administrator przetwarza Twoje dane:
a.) w celu należytego wykonania obsługi Twojego zamówienia złożonego w siedzibie Administratora bądź za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. b (RODO)
b.) w celu komunikacji z Tobą – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit b. (RODO)
c.) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub obrony przed nimi oraz do wewnętrznych celów analitycznych bądź statystycznych – przyjmując za podstawę prawną art. 6 ust. 1 lit. f (RODO)
d.) Twoje dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą̨ być́ także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

 1. Okres przechowywania danych:
  Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i należności podatkowych związanych z jego realizacją, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jednak nie dłużej niż 10 lat.
 2. Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy Chełmskiego Cementu, a ponadto odbiorcami mogą być podmioty przetwarzające, którym zlecimy przetwarzanie danych, organy publiczne w uzasadnionych przypadkach, banki, dostawcy usług i systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, telekomunikacyjne, obsługi prawnej, windykacyjne.
  5. Jakie masz prawa?
  W związku z przetwarzaniem przez Chełmski Cement Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień:
  a.) możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane oraz dodatkowo kopię Twoich danych osobowych. W przypadku, gdy Twoja prośba obejmuje kopie danych pomożesz nam, wskazując kopię jakich danych chciałbyś otrzymać. Chełmski Cement  może naliczyć opłatę̨ w przypadku drugiej i kolejnej kopii, o czym zostaniesz powiadomiony. Wysokość opłaty będzie odpowiadała kosztom jej przygotowania;
  b.) możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się̨ zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Chełmski Cement  je przetwarzał) lub ograniczenia przetwarzania (jeśli chcesz, aby Chełmski Cement  przetwarzał Twoje dane tylko w ograniczonym zakresie, do czasu rozpatrzenia Twojego sprzeciwu lub wniosku o sprostowanie danych, a także, jeśli chcesz, aby dane zostały przechowane w związku z Twoimi roszczeniami);
  c.) możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się̨ do odczytu maszynowego. Otrzymane dane możesz samodzielnie przekazać wybranemu przez siebie administratorowi. Ponadto, jeśli będzie to technicznie możliwe, przy zachowaniu odpowiednich standardów bezpieczeństwa, możemy na Twoje żądanie zrobić to za Ciebie;
  d.) w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Chełmski Cement odbywa się̨ na podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się̨ takiemu przetwarzaniu (informacje o podstawie przetwarzania znajdziesz wyżej w sekcji „Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?”);
  e.) Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa powiedz nam o tym. Staramy się̨ reagować na uwagi i sugestie naszych Klientów. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skarga wolna jest od opłat.
  6. Pracownicy przetwarzający Twoje dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek prawidłowego wykonania obsługi zamówienia, a w szczególności możliwości wystawienia faktury oraz realizacji transportu do klienta.